Zorgverlening

Stichting ZON biedt een combinatie van wonen en zorg voor volwassen mensen met een verstandelijke beperking in Enschede. Dit houdt in dat mensen met een geldige indicatie, 24-uur per dag ondersteuning kunnen krijgen bij algemeen dagelijkse levensverrichtingen.

Er is gekwalificeerd personeel aanwezig op gebied van zowel scholing als ervaring. Als er bijvoorbeeld sprake is van een autisme spectrum stoornis dan weet de begeleiding hier adequaat mee om te gaan. Ter ondersteuning hiervoor bestaat een nauwe samenwerking met relevante zorgorganisaties.

Iedere bewoner wordt begeleid vanuit een ondersteuningsplan. Hierin wordt vastgelegd wat de ontwikkelingswensen zijn van de betreffende cliënt en waar volgens de indicatie de zorgbehoefte ligt. Het naleven van dit plan gebeurd in samenwerking met een gewezen persoonlijk begeleider..

Uitsluitingscriteria

Op basis van onze uitsluitingscriteria wordt beoordeeld of Stichting ZON zorg kan verlenen aan bewoners en cliënten. Zo kan het zijn dat zorgvragers een specifieke zorgvraag hebben of gedrag vertonen waar Stichting ZON niet de nodige zorg aan kan leveren.

Stichting ZON kiest er bewust voor om geen zorg te bieden aan: 

 • Cliënten die minderjarig zijn; 

 • Cliënten die een dusdanige intensieve persoonlijke begeleiding nodig hebben welke verder reikt dan de aanwezige reguliere begeleiding; 

 • Cliënten die wegloopgedrag of dwaalgedrag vertonen; 

 • Cliënten met totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon; 

 • Cliënten met agressieproblemen en/of seksueel ongewenst gedrag; 

 • Cliënten die andere cliënten en/of medewerkers discrimineren; 

 • Cliënten die suïcidaal of (zelf)destructief gedrag vertonen; 

 • Cliënten met complexe verslavingsproblematiek als voorliggend probleem; 

 • Cliënten waarbij de situatie rondom de cliënt maakt dat de veiligheid van de cliënt en/of de zorgverleners niet gegarandeerd kan worden; 

 • Cliënten met complexe psychiatrische problematiek waarbij een gesloten afdeling passend zou zijn en deze op locatie niet geleverd kan worden; 

 • Cliënten waarbij gebruik gemaakt moet worden van specifieke hulpmiddelen en deze op locatie niet toepasbaar zijn; 

 • Cliënten die zeer complexe verpleegtechnische handelingen nodig hebben en deze niet geleverd kunnen worden. 

 
Stichting ZON hanteert momenteel enkel de financieringsvorm vanuit Persoonsgebonden budget (PGB). Dit houdt in dat enkel indicaties worden bediend die vanuit PGB gefinancieerd kunnen worden.